Hans Bax

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Hans maakte de foto’s voor deze website. Hij is te bereiken per e-mail.

Vragen:

Voor mij is – en daar speelt mijn christelijke geloofsovertuiging een grote rol in – belangrijk om juist die burger wiens stem niet of nauwelijks gehoord wordt, onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Belangenbehartiging, opkomen voor met name de kwetsbare burger -die er velen zijn in deze stad – is een belangrijke drijfveer voor me om zitting te nemen in de raad.

Mijn aandachtsgebied richt zich op de groep mensen met een verstandelijke beperking, specifiek de kwetsbare jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Maar de praktijk is dat je je als raadslid op veel meer richt dan alleen de doelgroep waar je voor gaat.

Naast de maandelijkse vergaderingen houdt het in: In gesprek gaan met professionals, begeleiders, de achterban, bezoeken van diverse activiteiten en je via de media laten informeren over de landelijke/plaatselijke ontwikkelingen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de WMO.

Door de gemeente er bijvoorbeeld op te attenderen dat kennis van de problematiek van de doelgroep noodzakelijk is, zodat goede zorg geboden kan worden.