Adviesraad
Wmo & Jeugd Dordrecht
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van Dordrecht op het vlak van de hulp en ondersteuning van de gemeente (Wmo en jeugdhulp). Ons uitgangspunt is ‘de inwoner centraal’, met name de kwetsbare burger. We vinden dat alle inwoners volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving.
Advies Visie Sociaal Domein 2030 (20-12-2023) Reactie op advies visie sociaal domein | 25-01-2024 Nader advies n.a.v. reactie op advies
Advies Dordecht Inclusieve Stad - 13 oktober 2023 Bijlage 1 - TOP5 2020
Advies herijking Wmo verordening - 25 juli 2023 Reactie op het advies over herijking Wmo - 21 september 2023
Advies eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang - 27 juni 2023
Op 7 maart 2023 gingen de raads- en commissieleden in gesprek met uitvoerende partners over de uitgangspunten voor het integraal
Samen met vertegenwoordigers van verschillende adviesraden uit de regio en met het Platform dak- en thuislozen hebben we een advies
De adviesraden in de regio Drechtsteden, de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en het Platform tegen Armoede pleiten ervoor nu al de
Samen met het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid hebben we een adviezen uitgebracht over de verordening en de nadere regels jeugdhulp. Advies
De gemeente Dordrecht overweegt het Wantijbad te voorzien van een betontrap. We hebben in ons advies aangegeven waarop gelet moet

Wij luisteren naar de wensen en ervaringen van inwoners. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten, geven voorlichting op scholen, werken samen met ouderenbonden en andere belangenorganisaties in de stad. We betrekken professionals om via hen de ervaringen en wensen van inwoners op te halen.

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht volgt de ontwikkelingen van de Wmo en jeugdhulp op de voet en levert hieraan vanuit cliëntenperspectief een positieve bijdrage door:

  • vanuit een onafhankelijke positie een optimale betrokkenheid en inspraak te bewerkstelligen van burgers bij het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmo- en jeugdbeleid;
  • het ‘inclusief beleid’ van de gemeente Dordrecht te volgen en zo nodig van advies te voorzien. Dit wil zeggen, dat van begin af aan bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en bij algemene voorzieningen vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de diversiteit van de mens. Uitgangspunt hierbij is ‘gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’;
  • innovatieve ideeën en voorstellen te ontwikkelen op het terrein van de Wmo en de jeugdhulp, zoals het stimuleren van burgerinitiatief.