Privacyverklaring

Privacyverklaring Adviesraad Wmo& Jeugd Dordrecht

Vastgesteld dd. 30-11-2018

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Singel 395
3311 HG Dordrecht
Telefoon: 078 617 69 82
E-mail: info@adviesraadwmojeugddordrecht.zpress.ws
Website:https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht (hierna afgekort tot de Adviesraad) verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van onze Adviesraad, met ons samenwerkt en/of geïnteresseerd bent in onze activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens van onze leden
 • Telefoonnummers van de leden en samenwerkingspartners
 • E-mailadres
 • Geboortedatum van de leden, bij hun voordracht als lid
 • Foto van de leden (voor op de website). 

Wij bewaren geen bijzondere c.q. meer gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw godsdienst of gezondheid.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Adviesraad verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:Van de leden: om hen te kunnen uitnodigen voor vergaderingen en informatie te kunnen uitwisselen

 • Van samenwerkingspartners: om hen te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren
 • Van samenwerkingspartners en belangstellenden: om hen te informeren over onze activiteiten, eventueel via een periodieke digitale nieuwsbrief.

De enige grondslag waarop wij uw gegevens verwerken is:

 • Uw expliciete toestemming.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
De Adviesraad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen per doelgroep, met de daarbij behorende soorten persoonsgegevens:

 1. Leden van de Adviesraad:

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht, woonadres, mailadres, telefoonnummer(s)

Bewaartermijn: De periode waarin zij lid zijn van onze Adviesraad.

 1. Samenwerkingspartners:

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht, functie, mailadres, telefoonnummer.

Bewaartermijn: totdat de organisatie meldt dat er een nieuwe contactpersoon is of de betreffende persoon zelf meldt niet langer de contactpersoon te (willen) zijn voor deze samenwerking

 1. Mensen die zich aanmelden voor een van onze themabijeenkomsten

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht en mailadres

Bewaartermijn: totdat het verslag van de themabijeenkomst verstuurd is. Met hun schriftelijke toestemming tot en met verzending van de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

 1. Abonnees van onze digitale nieuwsbrief:

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht en mailadres

Bewaartermijn: tot mensen hun abonnement opzeggen.

 1. Sollicitanten voor onze Adviesraad

Soort persoonsgegevens: cv met NAW en geboortedatum

Bewaartermijn: totdat de adviesraad de sollicitatieprocedure heeft afgerond en kandidaten heeft voorgedragen voor benoeming aan het College of heeft afgewezen. Als sollicitanten lid worden van de Adviesraad, gaat onderdeel 1 gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Adviesraad huurt Zorgbelang Inclusief in voor inhoudelijke en secretariële ondersteuning. Het verwerken van persoonsgegevens is dus niet het primaire doel van Zorgbelang Inclusief.  Daarbij zorgt Zorgbelang Inclusief voor een voldoende niveau van beveiliging en gaat zij vertrouwelijk om met uw gegevens. De Adviesraad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De Adviesraad noch Zorgbelang Inclusief verstrekt uw persoonsgegevens aan derden, tenzij we daar expliciet uw toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Wij verzamelen geen gegevens over de bezoekers van onze website, door middel van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Adviesraad. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adviesraadwmojeugddordrecht.zpress.ws

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om eventueel een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Adviesraad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan svp contact met ons op via info@adviesraadwmojeugddordrecht.zpress.ws